سەرنووچە:

ئابوری

گۆهڕین بسەر بهایێ دۆلاریدا هات

ئەڤرۆ سێشەمبێ، ل دەما دائێخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێما کوردستانێ ١٠٠ دۆلار ب ١٤٨ هزارو ٣٠٠ دیناران بازار پێ دهاتەکرن، کو هەڤبەر دگەل سپێدێ ٢٠٠ دینار ژ دۆلاری کێمبوون.


Share Twitter Facebook

دبازارێن هەرێمێدا گوهۆرین بسەر بهایێ دراڤان دا هات

ئەڤرۆ سێشەمبێ، ل دەما ڤەکرنا بازارێ دراڤان ل هەرێما کوردستانێ ١٠٠ دۆلار ب ١٤٨ هزارو ٥٠٠ دیناران بازار پێ دهاتەکرن، کو هەڤبەر ب دوهی دەما داخستنا بازاری بها ب جیگری مایە.


Share Twitter Facebook

لیرەیێ تورکی مەزنترین داکەتن تۆمارکر

لیرەیێ تورکی بلنترین رێژا ژ دەستدانا بهایێ خۆ تۆمارکر و د نها دا بهایێ ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی لهەمبەر ٩٣٥ لیرەیێن تورکی یە.


Share Twitter Facebook

گوهۆرین بسەر بهایێ پەترۆلێ دا هات

ئەڤرۆسێشەمبێ، بهایێ ئێک بەرمیلا پەترۆلا خاڤا برێنت لدیڤ بازاڕێ پەترۆلا جیهانی ب ٨٤ دۆلار و ٥٣ سەنتان بازاڕ پێ دهێتە کرن، بڤێ یەکێ ژی هەڤبەرکرن دگەل دوهی بهایێ هەر بەرمیلەکێ نێزیکی دۆلارەکێ داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری ل دەما داخستنا بازارێ دراڤان

ئەڤرۆ دووشەمبێ، ل دەما داخستنا بازاری ل هەرێما کوردستانێ ١٠٠ دۆلار ب ١٤٨ هزار و ٥٠٠ دیناران بازار پێ دهاتەکرن، کو هەڤبەر ب دەما ڤەکرنا بازاری بها ب جیگری مایە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێری د بازارێن هەرێم و جیهانێ دا

ئەڤرۆ دووشەمبی، بهایێ ئێک ئۆنسا زێڕی ب هزار و ٧٦٥ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن، ئێک گرام ژی ب ٥٦ دۆلار و ٧٥ سەنتانە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ ٨٥ دۆلار دەربازکرن

ئەڤرۆ دووشەمبێ، بهایێ ئێک بەرمیلا پەترۆلا خاڤا برێنت لدیڤ بازاڕێ پەترۆلا جیهانی ب ٨٥ دۆلار و ٧٧ سەنتان بازاڕ پێ دهێتە کرن، بڤێیەکێ ژی بهەڤبەرکرن دگەل دوهی بهایێ هەر بەرمیلەکێ ٩١ سەنتان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێڕی د بازارێن هەریمێ دا

ئەڤرۆ شەمبیێ، بهایێ ئێک ئۆنسا زێڕی ب هزار و ٧٦٧ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن، ئێک گرام ژی ب ٥٦ دۆلار و ٨٣ سەنتانە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ دبلندیێ دایە

ئەڤرۆئێکشەمبێ، بهایێ ئێک بەرمیلا پەترۆلا خاڤا برێنت لدیڤ بازاڕێ پەترۆلا جیهانی ب ٨٤ دۆلار و ٨٦ سەنتان بازاڕ پێ دهێتە کرن.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری ل دەما داخستنا بازاری

ئەڤرۆ شەمبیێ، ل دەما داخستنا بازاری ل هەرێما کوردستان ١٠٠ دۆلار ب ١٤٨ هزار و ٥٠٠ دیناران بازار پێ دهاتەکرن، کو هەڤبەر ب بهایێ سپێدێ ب جیگر مایە.


Share Twitter Facebook

لیرەیێ تورکی و تمەنێ ئیرانی ب رەنگەکێ بەرچاڤ داکەتن

بهایێ لیرەیێ تورکی ب رێژەیا ٩%ێ داکەت و هەر ١٩٩ دۆلارەک ژی ب ٩٢٧ لیرەیان بازار پێ دهێتە کرن. هەڤدەم تمەن ل هەبەر دۆلاری ١٨ هزار تمەنان داکەتیە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێری د بازارێن جیهانێ و هەرێمێ دا داکەت

ئەڤرۆ ئەینی، بهایێ ئێک ئۆنسا زێڕی ب هزار و ٧٦٧ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن، ئێک گرام ژی ب ٥٦ دۆلار و ٨٣ سەنتانە، بڤێ یەکێ ژی بهەڤبەرکرن دگەل دوهی بهایێ زێڕی بۆ هەر ئۆنسەیەکێ ٢٣ دۆلار و بهایێ ئێک گرام ژی ٢٣ سەنتان داکەتن.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ ب بلندی مایە

ئەڤرۆ شەمبی، بهایێ ئێک بەرمیلا پەترۆلا خاڤا برێنت لدیڤ بازاڕێ پەترۆلا جیهانی ب ٨٤ دۆلار و ٨٦ سەنتان بازاڕ پێ دهێتە کرن، بڤێ ژی هەڤبەر دگەل دوهی بهایێ پەترۆلێ چەند سەنتەکان بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری د بازارین هەرێمێ دا بلندبوو

ئەڤرۆ ئەینی، ل دەما ڤەکرنا بازارێ دراڤان ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی ب ١٤٨ هزار و ٥٠٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن، بڤی ژی هەڤبەر دگەل دەما دەمێ داخستنا بازاری بها ١٥٠ دیناران بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ زێڕی د بلندیێ دایە

ئەڤرۆ ئەینی، بهایێ ئێک ئۆنسا زێڕی ب هزار و ٧٩٠ دۆلاران بازار پێ دهێتەکرن، ئێک گرام ژی ب ٥٧ دۆلار و ٦ سەنتانە، بڤێ یەکێ ژی بهەڤبەرکرن دگەل دوهی بهایێ زێڕی ب جێگری مایە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەترۆلێ بلندبوو

ئەڤرۆئەینی، بهایێ ئێک بەرمیلا پەترۆلا خاڤا برێنت لدیڤ بازاڕێ پەترۆلا جیهانی ب ٨٤ دۆلار و ٦٤ سەنتان بازاڕ پێ دهێتە کرن، بڤێ ژی هەڤبەر دگەل دوهی بهایێ پەترۆلێ نێزیکی دۆلارەکێ بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

گۆهڕینێن بهایێ دۆلاری

ئەڤرۆ پێنجشەمبێ، ل دەما ڤەکرنا بازارێ دراڤان ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی ب ١٤٨ هزار و ٤٠٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن، بڤی ژی هەڤبەر دگەل دەما ئێڤاریا دوهی لدەمێ دائێخستنا بازاری ب جێگیری مایە.


Share Twitter Facebook

بهایێ پەتڕۆلێ د بازارێن جیهانیدا

ئەڤرۆ پێنجشەمبی، بهایێ ئێک بەرمیلا پەترۆلا خاڤا برێنت لدیڤ بازاڕێ پەترۆلا جیهانی ب ٨٣ دۆلار و ٧٩ سەنتان بازاڕ پێ دهێتە کرن، بڤێ ژی هەڤبەر دگەل دوهی بهایێ پەترۆلێ بلندبوویە.


Share Twitter Facebook

بهایێ دۆلاری د دەما داخستنا بازاریدا

ل دەما داخستنا بازارێ دراڤان ل هەرێما کوردستانێ ١٠٠ دۆلار ب ١٤٨ هزار و ٤٠٠ دیناران بازار پێ داهاتەکرن، ئەڤە ژی د دەمەکێ دایە ل دەما ڤەکرنا بازاری ١٠٠ دۆلار و ب ١٤٨ هزار و ٢٥٠ دیناران بوو.


Share Twitter Facebook

گۆهڕانکاریێن بهایێ دۆلاری ببینە

ئەڤرۆ چارشەمبێ، ل دەما ڤەکرنا بازارێ دراڤان ١٠٠ دۆلارێن ئەمریکی ب ١٤٨ هزار و ٢٥٠ دیناران بازار پێ دهێتەکرن، بڤی ژی هەڤبەر دگەل دەما ئێڤاریا دوهی لدەمێ دائێخستنا بازاری ب جێگیری مایە.


Share Twitter Facebook

گەلەری