سەردێڕ:

شۆفێرێكی كورد سه‌رۆك وه‌زیرانی هۆڵه‌ندا ده‌گه‌یه‌نێت به‌ ماڵه‌وه‌

بێ پاسه‌وان بووه‌
دانا حه‌ساری و مارك رووته‌ سه‌رۆك وه‌زیرانی هۆڵه‌ندا
فۆتۆ: 
2019-01-04

75948 جار خوێندراوەتەوە

مارک ڕووتە، سەرۆک وەزیرانی ئێستای هۆڵەندا له شهوی سهری ساڵدا بهتهكسی كوردێك به تهنها و بێ پاسهوان دهگهرێتهوه بۆ ماڵهوه.

بەشی ھۆشیاری رێکخراوی چەپک ئۆفیسی ھۆلەندا بڵاویكردووهتهوه، دانا حهساری كه هاوڵاتییهكی كورده و له هۆڵهندا كاری تهكسی دهكات وێنهیهكی خۆی و مارك ڕووته، سهرۆك وهزیرانی ئێستای هۆڵهندای بڵاوكردووهتهوه كه له شهوی سهری ساڵدا له تهكسیهكهیدا سهركهوتووه.

روونیشیكردووهتهوه، كهسێك بهتهنها سهركهوت بۆ ئهوهی بیگهیهنم، كاتێك سهیرم كرد بینیم مارك رووته، سهرۆك وهزیرانی هۆڵه‌ندایه‌ بهتهنها و بێ ئه‌وه‌ی پاسه‌وانی له‌گه‌ڵ بێت.

ئهوهشی راگهیاندوه، دوای گهیاندنی به شوێنی مهبهست شۆفێره كوردهكه پارهی له سهرۆك وهزیران وهرگرتووه.

له كۆتایی بڵاوكراوهكهی بەشی ھۆشیاری رێکخراوی چەپک ئۆفیسی ھۆلەندا هاتووه كه سهرۆك وهزیران و شۆفێری تهكسی دهبێت ئاوا سادهبن.

ئ. ف