سەرنووچە:

خو کوشتن د ناف جڤاکی دا

7/27/2019 5:14:36 PM
11312 جار خوێندراوەتەوە
عەبدولجەبار محەمەد ئیبراهیم
+ -

خو کوشتن ئێکە ژمە ترسیدار ترین دیار دێن جڤاکی گە لە ک کە س توشی ڤئ دیاردا مە ترسی دبن ، ئە رئ        خوکوشتن دناڤ جڤاکی دا ھە یە .بە لئ ،ھێدی ھێدی ئە ڤ دیاردە بە رە ڤ زیدە بونئ دچن و مە ترسێ ل سە ر کە سانێن دناڤ جڤاکیدا دکە ن،،،ئە و ئە گە رێن تاکە کە س توشی خوکوشتنێ دبیت ئە ڤە نە ؟؟

 - تورە بون و بێزاری وە ل مروڤی دکە ت ج ھیڤی دژیانێ دا نە مینن ھە می دە ما ھزرێن خراب دکە ت پە نایێ دبە تە بە ر خو کوشتنێ.

 - ژدە ست دانا کە سانێن خوشتڤی ل دە ڤ وی ئە و ھزر دکە ت ئێدی بێیی وی دوما ھیکا ژیانێییە ،ئە ڤە ژی باراپتر کج و کوران ڤە دگریت ،دبێژیت بشتی وئ یان وی من ژیان نە ڤێت و خو دکوژیت.

 - ئە گە ر ئاریشە کا مە زن بو چێ بوو ،دئ ھزرکە ت چارە سە ری بو ڤئ ئاریشێ نینە ،گە لە ک شە پرزە و بئ ھێز دبت ژ ترسان خو دکوژیت.

 - ژدە ست دانا مالە کێ زور توشی ئێشە کا دە رونی دبیت ھزردکە ت ئێدی ژیان دە ڤ وی ب دوماھیک ھات ئو خودکوژیت

 - ئاریشە یێن خێزانی' دناڤ خێزانێدا ئاریشە ک دروست دبیت ،ھزر دکە ت چارە سە ری بو وئ ئاریشە یێ نینە  پە نایێ دبە تە بە ر خوکوشتنێ.

 - تورێن جڤاکی 'ئێکە ژ مە تر سی ترین ئە گە رێن ڤێ بویە رێ ،بو نمونە- کچ وێنێت خو بو کورە کیڤرێ دکە ت و پاشی کور وێینێت ویێ کچێ بە لاڤدکە ت ،و کچ ژ ترسێن خێزانا خو خو دکوژیت.

 پتریا ڤان ئاریشان ژی ل دە ڤ ھە ر زە کاران دروست دبن ، ئە ڤە ژی ھێشتا ژیێ وان تمام نە بویە ،ئانکو ھزرا خو ناکە ن و زیکا بریاریێ ددە ن .ژبە ر ھندئ توشی خو کوشتنێ دبن ، ژبە ر ڤێ ڤەندێ ژی دڤێت چاڤدێریە کا تمام و ل سە ر ڤان کە سان ھە بیت، ھە تا ژیێ وان د گە ھیتە فام داریێ کو ھزرا خو باش د ب کار ئینانا تشتاندا دکە ن ، دا توشی ژناڤ چونێ نە بن ، ،،،،،چارە سە ری بو ئە گە رێن خو کوشتنێ ئە ڤە نە ؟؟

١-ھە ر دە ما تو کارە کی دکە ی ،پسیارا کە سێن شارە زا بکە  و زیکا وی کاری نە کە .

٢-ئە گە ر ئاریشە ک بوتە چئ بو زیکا کە سە کێ خێزانا خو ئاگە ھدار بکە .

٣-ھە ر دە ما تو تورە بوی  زیکا بریاری نە دە و ھزر دچارە سە ریی دا بکە .

٤-پە یوە ندیێن کورو کچا ،ئە گەرتە ژدە ستدا ، ھزرا خو دکە سە کێ یان کە سە کا باشتر دا بکە 'ھیڤێن خو ژدە ست نە دە .

٥-پێتڤیە 'خێزان ھە می دە ما گوھداریا زاروکین خو بکە ن ،و ھە می دە ما شیرە تێن باش بو بکە ن .

٦- دڤیت خێزان سنورە کێ دە ست نیشا نکری بو زاروکێن خو بدانێن .دا توشی ئاریشە یێن تورێن جڤاکی نە بن .

* دا خازئ ژ خە لکئ خویئ ھێژادکە ین ،ھە می دە ما چاڤدێریا زاروکێن خوبن ،دا خێزانا وە توشی ئاریشە یان نە بیت.